thời gian ra hoa lan hồ điệp

Sự ra hoa của lan hồ điệp

Các giai đoạn phát triển của lan Hồ Điệp trong nhà kính có thể chia thành 4 các giai đoạn chính. Vậy thời gian ra hoa lan hồ điệp nằm trong giai đoạn nào?

thời gian ra hoa lan hồ điệp

thời gian ra hoa lan hồ điệp

Giai đoạn đầu tiên: (Kéo dài 22-27 tuần)

Đây là giai đoạn phát triển từ cây trong ống nghiệm cho đến khi thành cây trung. Trong giai đoạn này là lúc ra cây con, thì cần tránh thay đổi điều kiện sống của cây một cách quá đột ngột.

thời gian ra hoa lan hồ điệp

Giai đoạn đầu tiên

Giai đoạn phát triển: (Kéo dài 22-27 tuần)

Ở giai đoạn này, nhiệt độ tốt nhất cho sinh trưởng của cây nằm trong khoảng 28 đến 32o C. Nhiệt độ cao vừa phải làm gia tăng khả năng quan hợp của Hồ Điệp, và hạn chế sự ra hoa sớm không cần thiết trong giai đoạn dưỡng sức này.

thời gian ra hoa lan hồ điệp

Giai đoạn phát triển

Giai đoạn thọ hàn: (Kéo dài 4-6 tuần)

Cảm ứng ra hoa Hồ Điệp cần phản ứng stress nước nhẹ trong nhiệt độ thấp, từ 17 đến 25oC. Ở nhiệt độ này, hàm lượng Cytokinin nội sinh trong lá cây tăng lên, ngược lại với hàm lượng Acid Abscisic (Wen Yu Wang và cộng sự, 2002). Ngoài ra, cũng theo nghiên cứu của Wang năm 2003, số lượng cũng như hàm lượng protein trong mô lá sẽ tăng lên đáng kể trong giai đoạn này. Điều này cho thấy phản ứng ra hoa để đạt đến mức tối ưu cần được xảy ra trong điều kiện lạnh, nhiều nghiên cứu thực nghiệm khác cũng đã nói lên điều này. Giai đoạn xử lý ra hoa kết thúc khi phần lớn các cây xử lý tạo phát hoa non khoảng 2-5cm.

thời gian ra hoa lan hồ điệp

Giai đoạn thọ hàn

Giai đoạn kết thúc là thời gian ra hoa lan hồ điệp(kéo dài 8-15 tuần)

Sau khi lan Hồ Điệp được 4 đến 6 lá và chiều rộng lá khoảng 25cm, cây được đưa vào giai đoạn xử lý phát hoa, nhiệt độ xử lý từ 17-26oC. Trong giai đoạn này, mục tiêu của người trồng là kéo dài phát hoa, tăng số lượng hoa, điều khiển cho hoa nở đồng thời và hoa xoay đều theo trục phát hoa.

thời gian ra hoa lan hồ điệp

Giai đoạn kết thúc

Như vậy, thời gian ra hoa lan hồ điệp chính là ở giai đoạn kết thúc, khi cây được từ 4-6 lá và chiều rộng lá đạt khoảng 25cm.

thời gian ra hoa lan hồ điệp

hồ điệp nở hoa

Share this post